Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

 
 I.  Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Semaforowej 85/5, 52-115 Wrocław, wpisana do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 8992787153, REGON: 364058842

Dane kontaktowe Administratora:
Adres:    Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, ul. Semaforowa 85/5, 52-115 Wrocław
pełnomocnik Stowarzyzenia do spraw danych osobowych: Radosław Owczarkowski adres e-mail: radoslaw@owczarkowski.com

 II.  Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane są przetwarzane w celu relizacji Konkursu “Po pierwsze rodzina”, czyli w celu kontaktu z Tobą w sytuacji, gdy Twój film spodoba się oceniającemu jury.  Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którą wyrażasz przez dokonanie zgłoszenia filmu. Bez udzielenia Zgody na przetwarzanie nie jest możliwe zakwalifikowanie Twojego filmu do Konkursu.


 III.  Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

     Przetwarzamy dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa profilu w mediach społecznościowych.

 IV.  Informacje o kategoriach odbiorców danych.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty zaangażowane w obsługę Konkursu “Po pierwsze Rodzina” , w tym w szczególności: podmioty świadczące ma rzecz Administratora usługi prawne, usługi informatyczne, księgowe i audytorskie.

Odbiorcą Twoich danych osobowych może być także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, któremu dane mogą być udostępnione w związku z przeprowadzanymi przez tą instyrucję czynnościami  monitoringowymi, sprawozdawczymi lub kontrolnymi.V.  Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

     
VI.  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.


Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat.

     
VII.  Informacje o Twoich prawach.

Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO –  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).