REGULAMIN KONKURSU 

INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Organizatorem Konkursu Filmowego „Po pierwsze rodzina” (dalej jako Konkurs) jest Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Semaforowej 85/5, 52-115 Wrocław. 
 1. Dokumentem regulującym zasady uczestnictwa w Konkursie jest Regulamin dostępny na stronie https://poweroffamily.pl/regulamin-konkursu-power-of-family/  
 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 16 do 24 lat. Do konkursu mogą zostać dopuszczone także osoby, które ukończyły 13 lat, a zgłoszenia filmu do Konkursu w ich imieniu dokona ich rodzic.
 1. Celem Konkursu jest promowanie wartości naturalnej rodziny, małżeństwa mężczyzny i kobiety, macierzyństwa i ojcostwa, a także więzi rodzinnych wraz z relacjami międzypokoleniowymi.  
 1. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnicy wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.   
 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w ustawie. 
 1. Konkurs realizowany jest w trzech etapach:  
 1. Etap I trwa od 02.11.2020 do 24.11.2020 .
 1. Etap II trwa od 27.11.2020 do 07.12.2020 
 1. Etap III trwa od 09.12.2020 do 31.12.2020 
 1. Zwycięzcy poszczególnych etapów otrzymują nagrody, o których mowa w Regulaminie. 

PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU – ETAP I KONKURSU 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i wymaga od uczestnika: 
 1. Zarejestrowania na stronie  www.poweroffamily.pl/formularz/ poprzez wypełnienie interaktywnego formularza, względnie opublikowania filmu na Instagramie na profilu zgłaszającego i otagowanie go # poweroffamily oraz zaznaczenie nas (poweroffamily) na filmie.
 1. Zaakceptowania Regulaminu Konkursu; 
 1. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
 1. Osoby które nie ukończyły 18 lat lub te, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda na uczestnictwo obejmuje również zgodę na postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora z filmów przekazanych do Konkursu. Formularz zgody dostępny jest na stronie konkursu www.poweroffamily.pl. 
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.  
 1. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych oraz chronionych praw autorskich.  
 1. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą, naruszać przyjętych norm obyczajowych –w tym w szczególności nie mogą być wulgarne, obraźliwe, obsceniczne, nie mogą naruszać prawa do prywatności, uczuć religijnych, pochwalać przemocy. 
 1. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani. Decyzję o dyskwalifikacji Uczestnika podejmuje jury. Decyzja jury nie podlega zaskarżeniu i jest ostateczna. 
 1. Film można zgłosić do Konkursu w jednym z sześciu tematów konkursowych: 
 1. Mój mąż / moja żona marzeń i jak to zrobić by dorosnąć do tej roli? 
 1. Moje rodzeństwo jest moją siłą. 
 1. Mój ojciec – drogowskaz i przygoda. 
 1. Moja niezwykła mama. Opowieść o prawdziwym życiu. 
 1. Choć czasem nie jest łatwo, ale duża rodzina to szczęścia przyczyna. 
 1. Od wnuczka do dziadka – niezła to gratka. Rodzina wielopokoleniowa. 
 1. Wskazówki dotyczące poszczególnych tematów konkursowych znajdują się w odnośnych zakładkach na stronie konkursu www.poweroffamily.pl 
 1. Spośród Uczestników będących autorami filmów prawidłowo zgłoszonych do Konkursu oraz spełniających wszystkie wymogi formalne, jury wybierze 34 zwycięzców, którzy przechodzą do drugiego etapu Konkursu. 
 1. Do drugiego etapu Konkursu wchodzi także 6 Uczestników będących autorami 6 filmów najlepiej ocenianych przez publiczność, tzn. tych filmów, które zdobyły najwięcej polubień (serduszek) na Instagramie/Facebook’u. 

ETAP II KONKURSU 

 1. Uczestnicy II Etapu Konkursu będą uczestniczyć w warsztatach filmowych prowadzonych poprzez media społecznościowe na zamkniętej grupie dyskusyjnej. Więcej o warsztatach przeczytasz na stronie internetowej www.poweroffamily.pl.  
 1. Po przeprowadzonych warsztatach każdy z uczestników drugiego etapu Konkursu przygotowuje film z uwzględnieniem doświadczeń i wiedzy zdobytych w czasie warsztatów.  
 1. Spośród Uczestników będących autorami filmów przygotowanych w ramach drugiego etapu konkursu jury wybierze 5 zwycięzców, którzy przechodzą do trzeciego etapu Konkursu. 

ETAP III KONKURSU 

 1. Uczestnicy trzeciego etapu Konkursu będą wspólnie przygotowywać film krótkometrażowy “Po pierwsze rodzina” o tematyce związanej z tematami konkursowymi, który zostanie zrealizowany przy wsparciu profesjonalnej ekipy filmowej i profesjonalnego sprzętu filmowego. Uczestnicy w szczególności będą: 
 1. Wspólnie opracowywać koncepcję filmu finałowego (bezpośrednio lub zdalnie – w zależności od sytuacji pandemicznej) 
 1. Uczestniczyć w preprodukcji filmu finałowego (bezpośrednio lub zdalnie) – w zależności od sytuacji pandemicznej) 
 1. Przygotowany film zostanie opublikowany w Internecie na stronie www.poweroffamily.pl. oraz na profilach społecznościowych Organizatora Konkursu. Uczestnicy etapu III Konkursu zostaną odnotowani jako współautorzy filmu finałowego. 

NAGRODY 

 1. Uczestnik, który decyzją jury dostanie się do II etapu Konkursu, jako nagrodę otrzymuje zestaw akcesoriów filmowych obejmujący: stablilizator obrazu – gimbal dji osmo mobile 3, mikrofon kierunkowy do smartfona i uchwyt do zamonotowanie mikrofonu. 
 1. Uczestnik, który decyzją jury dostanie się do III etapu Konkursu, otrzymuje nagrodę rzeczową o wartości max.1200 zł.   
 1. W zależności od sytuacji epidemiologicznej Uczestnicy będą mogli zdecydować o formie swojego udziału przy produkcji finałowego filmu.  
 1. W przypadku wyboru formy udziału bezpośredniego Organizator zapewni im koszt dojazdu oraz dwa pobyty we Wrocławiu obejmujące nocleg i wyżywienie, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego także nocleg i wyżywienie dla jego opiekuna. W czasie pobytów we Wrocławiu Uczestnicy zajmować się będą współtworzeniem filmu finałowego.  
 1. W przypadku wyboru zdalnej formy udziału Organizator zapewni  Uczestnikom udział online w warsztacie weekendowym, podczas którego opracowana zostanie wspólna koncepcja filmu.  

LICENCJA 

 1. Z chwilą zgłoszenia filmu Organizatorowi Uczestnik oświadcza, że jest jego wyłącznym twórcą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przysługują mu wszystkie prawa autorskie do filmu, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. 
 1. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nie podlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie z filmu nadesłanego do Konkursu na terytorium całego świata, przez czas nieokreślony, na następujących polach eksploatacji: 
 1. utrwalanie i zwielokrotnianie filmu, w tym wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
 1. obrót egzemplarzami filmu, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
 1. rozpowszechnianie filmu w sposób inny niż określony w pkt 2, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym we wszelkich sieciach komputerowych; 
 1. wykonywanie praw zależnych do opracowań filmu na ww. polach eksploatacji. 
 1. Uprawnienia o których mowa w powyższej licencji mogą być wykonywane na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu i formatach, co oznacza, że Organizator jest uprawniony do dokonywania w filmie takich modyfikacji, jakie są niezbędne z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. 
 1. W zakresie korzystania z praw licencyjnych Organizator zachowa oznaczenie autora i tytuł filmu, także w utworach zależnych. 
 1. Organizator może udzielać dalszych licencji w zakresie uprawnień udzielonych niniejszą licencją, w tym w zakresie zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań filmu. 
 1. Filmy zgłoszone do Konkursu będą wykorzystywane w szczególności w serwisach internetowych Organizatora, oficjalnych profilach Organizatora, na portalach społecznościowych i pokonkursowych prezentacjach multimedialnych. 
 1. Korzystanie z filmów w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Uczestnika. 
 1. Z Uczestnikami II i III etapu Konkursu zostanie podpisana umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich do filmów na uzgodnionych warunkach z zachowaniem praw osobistych Uczestnika. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Przystępując do Konkursu  „Po pierwsze Rodzina” Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna do udziału w Konkursie. 
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci zwane dalej Administrator, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Semaforowej 85/5 52-115 Wrocław, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej nr KRS 0000609985. 
 1. Pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych jest Radosław Owczarkowski, e-mail radoslaw@owczarkowski.com 
 1. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 1. Dane osobowe Uczestników w postaci imię, nazwisko, wiek i adres email będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu  „Po pierwsze rodzina” z udziałem danego Uczestnika oraz umieszczenia danych osobowych w postaci imienia i nazwiska Uczestnika na liście laureatów Konkursu publikowanej na stronie www.poweroffamily.pl, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z licencji udzielonej przez Uczestnika lub rodzica/przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu. 
 1. Dane osobowe Uczestnika będą udostępniane: 
 1. podmiotom związanym z realizacją Konkursu, w tym w szczególności realizatorom filmu finałowego, podmiotom prowadzącym  warsztaty filmowe, 
 1. Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu przeprowadzania czynności monitoringowych, sprawozdawczych lub kontrolnych w zakresie wykorzystywania środków pochodzących z tego Ministerstwa pozyskanych na organizowanie Konkursu, 
 1.  Organom i służbom państwowym jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się prawo powszechnie obowiązujące w Polsce oraz odpowiednio przepisy Regulaminu Serwisu. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie internetowej konkursu www.poweroffamily.pl. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili jego zamieszczenia na w/w stronie internetowej.