Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

 
 I.  Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Semaforowej 85/5, 52-115 Wrocław, wpisana do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 8992787153, REGON: 364058842

Dane kontaktowe Administratora:
Adres:    Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, ul. Semaforowa 85/5, 52-115 Wrocław
Email:    info@rchd.pl

 II.  Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.


1. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z informowaniem Cię o niebezpieczeństwach związanych z demoralizacją dzieci i sposobach jej przeciwdziałania oraz ochrony prawnej jakiej podlegają prawa dzieci i rodziców.
2.  Poinformowania Cię o ważnych akcjach i wydarzeniach związanych z ochroną dzieci
3. Poinformowania Cię o własnej prowadzonej działalności
4. Poinformowan o zbiórce środków finansowych na cele działalności stowarzyszenia


Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, a także może je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).


5. Ponadto Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami o których mowa w ust. 1-4, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z doradztwem.

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

     
 III.  Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

     
1. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci przetwarza przede wszystkim dane osobowe związane z identyfikacją Twojej osoby w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), numery telefonów, adresy korespondencyjne orzkorespondencyjne adresy email, w niektórych przypadkach, na cele sporządzenia umowy (uczestnictwo w kursach i wykładach), adres zamieszkania, nr PESEL, nazwę (firmę) Twojej działalności gospodarczej, jej NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania tej działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci nie gromadzi i nie przetwarza wrażliwych danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

[art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.]

 IV.  Informacje o kategoriach odbiorców danych.


Przed odbiorcę danych rozumiem się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci informuje o następujących kategoriach odbiorców:


1. dostawcy usług płatniczych, w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w związku z obsługą rachunku bankowego i świadczeniem usług płatniczych na rzecz stowarzyszenia; w szczególności obejmuje to banki i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, operatorów kart kredytowych, płatniczych, wirtualnych;
2. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci;
3. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci, w tym usługi hostingowe;
4. podmioty świadczące usługi księgowe i inne związane z wypełnianiem obowiązków finansowych i sprawozdawczych z działalności Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci;
5. podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci;
6.  biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci;
7.  inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci informacji związanych z działalnością stowarzyszenia, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci.

     
V.  Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

     
VI.  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.


Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie II będą przetwarzane przez okres nieokreślony, przez okres właściwy dla celu pierwotnego w którym zostały zebrane, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

     
VII.  Informacje o Twoich prawach.


1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności, jeśli upłynął już okres, w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
b)  cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c)  jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
d)  jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:
a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania o którym mowa w punkcie – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5.  Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.

7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie Umowy o świadczenie usług bądź pracy, oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym na razie Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany).

Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.


8. Masz prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w punkcie II., w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VIII.  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.


Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


 IX.  Przetwarzanie danych w innym celu niż cel, w którym zostały zebrane


Z zastrzeżeniem punktu II. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.